© Photo Darco Dariusz Połczyński

F. U. Dariusz Połczyński

Nip: 665-191-98-88

Polna 8r/10

87-100 Toruń

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin serwisu

 

Regulamin serwisu internetowej płatności za warsztaty fotograficzne informacja Ogólna.

 1. Serwis internetowy warsztatów fotograficznych, dostępny jest pod adresem: http://photo-darco.pl/warsztaty/ i prowadzony jest przez: Firma Usługowa Dariusz Połczyński z siedzibą ul. Polna 8R/10, 87-100 Toruń. NIP: 665-191-98-88, Regon: 301029031 zwaną dalej, jako Firma.

 2. Klient dokonujący płatności za wybrane warsztaty zgadza się z zapisami niniejszego regulaminu.

 3. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych. Firma Usługowa Dariusz Połczyński jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen, sposobu czy zasad sprzedaży usług. Nie dotyczy to klientów, którzy dokonali już opłaty, lub przedpłaty za wybrane warsztaty.

 5. Firma prowadzi warsztaty w różnych miejscach Polski.

 6. Klient dokonujący płatności (przedpłaty, lub całkowitej zapłaty) za warsztaty zobowiązany jest dotrzeć na miejsce na własny koszt.

 7. W serwisie zawsze podana jest informacja o miejscu organizacji najbliższych warsztatów oraz ich temat.

 8. Klient ma możliwość jednoczesnego zakupu jednych, dwóch lub trzech warsztatów o różnej tematyce, w takim przypadku cena za wybrany pakiet jest odpowiednio niższa niż za pojedyncze warsztaty.

 9. Firma ma prawo do odwołania poszczególnych warsztatów w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub z przyczyn technicznych oraz w przypadkach losowych. W takim przypadku zostanie ustalony inny termin warsztatów w tym samym mieście, o którym klient zostanie poinformowany mailowo i/lub telefonicznie.

 10. Klient, w przypadku odwołania przez firmę warsztatów, ma prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki lub całość wpłaconej kwoty.     W takim przypadku klient powinien skontaktować się z firmą telefonicznie lub mailowo, by poinformować o chęci rezygnacji z warsztatów.

 11. Dane osobowe, jakie klient podaje podczas dokonywania zgłoszenia/płatności, podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 12. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

 

 

Zamówienia i Płatności

 

 1. Podstawą do udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie serwisu oraz dokonanie płatności automatycznej, zaliczki lub całości kwoty za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24.pl.

 2. Automatyczne przelewy dostępne są pod przyciskami „zapłać za warsztaty”.

 3. Istnieje też możliwość dokonania tradycyjnego przelewu na wskazany w serwisie numer rachunku bankowego z podaniem w tytule przelewu nazwy warsztatów oraz ich miejscowości. Nie później jak 3 dni od wysłania zgłoszenia udziału w warsztatach.  Po tym czasie zgłoszenie będzie anulowane.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji złożonego przez klienta zgłoszenia na warsztaty.

 5. Na każdych warsztatach jest ograniczona ilość miejsc, która wynosi do 12 osób. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki/całość kwoty podczas wysłania zgłoszenia.

 6. W przypadku zgłoszeń powyżej 12 osób o kolejności uczestnictwa w warsztatach decyduje data zapłaty zaliczki bądź całej kwoty, co w przypadku tradycyjnych przelewów może się znacząco opóźnić.

 7. Dane do wpłaty na konto:

Firma Usługowa Dariusz Połczyński

Ul. Polna 8r/10

87-100 Toruń

Credit Agricole: 52 1940 1076 3064 9385 0000 0000

 1. Firma Usługowa Dariusz Połczyński nie ponosi odpowiedzialności za szybkość realizacji przez banki przelewów dokonanych poza płatnością automatyczną Przelewy24.pl

 2. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą w wersji elektronicznej, na wyraźne życzenie klienta jest ona przedstawiana w postaci papierowej.

 

Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez klienta powinna zawierać:

     - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

     - e-mail klienta, którego dotyczy reklamacja,

     - kopia faktury,

     - podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy podany na stronie photo-darco.pl/kontakt

 2. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w formie, w jakiej firma otrzymał zgłoszenie i na adres podany w reklamacji.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od klienta dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do reklamacji może ulec wydłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez klienta.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki, jeżeli odstąpi on od umowy do 14 dni od jej zawarcia, lecz nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem się warsztatów, po tym czasie zaliczka przechodzi na poczet kosztów realizacji warsztatów.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.